Kodu Lisavarustus Haagise kasutamisjuhend

Haagise kasutamisjuhend

Lae alla PDF formaadis: Kasutusjuhend lyhike_2012 Eesti.pdf (85 KiB)Haagise kasutus- ja hooldusjuhend.pdf (pdf, 85 KiB)

1. Üldosa.

Käesolev kasutus- ja hooldusjuhend on koostatud selleks, et aidata Teil kasutada meie toodetud haagist ohutult ja pikaajaliselt. Lugege käesolev juhend läbi enne haagise kasutuselevõtmist ning järgige selle nõudeid.
Kõik meie toodetud haagised omavad EU tüübikinnitust ja vastavad kõigile asjakohaste direktiivide nõuetele.

2. Haagise koormamine ja koorma õige paigutus.

Haagise lubatud suurim täismass on toodud haagise registreerimistunnistusel. Haagise kandevõime saadakse haagise täismassi ja omakaalu vahena.

Haagise ülekoormamine on keelatud ja võib põhjustada nii liiklusohtliku olukorra kui ka mõnede haagise sõlmede enneaegse kulumise või purunemise. Juhime tähelepanu sellele, et koorma kaalu mitteteadmine ei vabasta vastutusest. Ülekoormamistunnustega haagise vigastused garantii alla ei kuulu.
Koorem tuleks paigutada haagise koormamisalale võimalikult ühtlaselt, jälgides et koormus haakeseadmele jääks lubatu piiridesse.
Koorem tuleb kinnitada nii, et ka järsul pidurdamisel või kiirendamisel oleks välditud koorma iseeneselik liikuma hakkamine. Reeglina on haagis varustatud selleks ettenähtud koormarihma kinnitusaasadega. Paadihaagise puhul tuleb kontrollida, et paat toetuks kindlalt kiilurullidele.  Paadihaagise küljetoed - ja rullid ei ole mõeldud paadi raskuse kandmiseks. Kasutatavad kinnitusrihmad peavad vastama koorma kaalule. Vints ja vintsi rihm ei ole ette nähtud koorma kinnitamiseks.
Vertikaalne koormus haakeseadmele tohib olla kuni 10% haagise täismassist, kuid mitte suurem kui haakeseadmele märgitud väärtus.

Koorma laius ei tohi olla suurem haagise laiusest. Koorem võib tagant ilma tähistamata ulatuda üle haagise gabariidi kuni üks meeter.

3. Haagise haakimine ja lahtihaakimine.

Ühendage haagise turvatross vedukauto haakeseadmega. Asetage haagise haakeseade vedukauto veokuulile ja suruge allapoole, kuni haakeseade lukustub. Kontrollige, et haakeseade oleks kindlalt lukustunud.

käru

 

 

 

 

 

 


Tugiratta olemasolul kerige vända (1) abil ratas (2) ettenähtud asendisse (soonde), mis fikseerib ratta asendi ja väldib selle iseeneselikku lahtikerimist. Seejärel avage tugiratta klamber (3) ja tõstke tugiratas (4) ülemisse asendisse, v.t. lisatud joonis

käru tugiratas

Haagise lahtiühendamisel tõmmake haakeseadme käepide üles ja ette, kuni seade avaneb ja vabastab veokuuli. Jälgige ka vastavaid juhendeid haakeseadmel ja juhendi punkti 5.

Haagise liikumahakkamise vältimiseks kasutage tõkiskingi, pidurisüsteemi olemasolul rakendage seisupidur.

4. Kontroll enne sõidu alustamist

Enne sõidu alustamist kontrollige järgmist:

  • haakeseadme korrasolekut, v.t. ka lisatud skeem „Haakeseadme olekutähised"
  • haagise ja vedukauto kokkuhaakimise kindlust, kontrollimisel ei tohi tunda lõtku
  • ohutrossi nõuetekohast kinnitust
  • haagise elektrisüsteemi pistiku ühendust vedukauto pesaga ja haagise kõikide tulede korrasolekut
  • tugiratta olemasolul selle asetsemist ülemises transpordiasendis, v.t. ka juhendi punkti 3
  • eemaldatavate osade, nagu luugid, vintsipukk, abiraamid jms. nõuetekohast kinnitamist
  • seisupiduri vabastamist selle olemasolul
  • kallutuslukustite kinniolekut ja turvasplintide olemasolu
5. Haagise kasutamine

Haakeseadme kasutamise juhised on näidatud alloleval skeemil. Haakeseadme avamiseks tõstke käepide üles noolega 1 näidatud suunas ja seejärel liigutage ettepoole noolega 2 näitatud suunas.

käru haakeseade

 

 

 

 

 

 

 

Haakeseadme olekutähised - indikaator näitab järgmisi haakeseadme seisundeid:

Punane

Punane "x" positsioon näitab, et haakeseadis on avatud.

Roheline

Roheline "+" positsioon näitab, et haakeseadis on kinnitatud ja istub õigesti veokuulil, sõitmine on lubatud.

Punane

Punane "-" positsioon näitab, et haakeseadise ei ole korralikult suletud, sõitmine on keelatud. Haakeseade ei ole lukustunud veokuulile või haakeseade/veokuul on liiga kulunud.

Haagise kasutamisel on oluline jälgida, et vedukauto veokonksu kõrgus oleks lubatud vahemikus, mis on 430±35mm.

Haagist ei ole lubatud ajada vette, kui haagise elektrisüsteem on ühendatud vedukauto elektrisüsteemiga. Kokkupuutel veega võib elektrisüsteemis tekkida lühiühendus, samuti võivad pirnid kiire jahtumise tõttu vees puruneda.

Lahtiühendatud elektrisüsteemiga haagist ei ole lubatud ajada vette sügavamale kui rummu kapslini või ükskõik, missuguse valgustusseadmeni.

Haagise rehvide ja velgede mõõtmed ning koormusindeks peavad vastama tootja poolt ette antud parameetritele (v.t. reg. tunnistus). Rattad peavad olema oma mõõtudelt ja ehituselt ühesugused. Rehvi mustri sügavus peab olema min. 1,6 mm, talverehvidel min. 3,0 mm.

Kontrollige regulaarselt rehvide rõhku ja rataste tasakaalustatust. Kui rehvi rõhk on vale või erinevatel ratastel erinev või ratas on tasakaalust väljas, võib see rikkuda ratta laagrid.

Soovitavad rehvirõhud on järgmised: ratas R13/R14 - 2,5 bar.; ratas R13C/R14C - 3,5 kuni 4,5 bar.
Piduritega haagistel (kategooria O2) on talveperioodil nõutud vedava autoga samaliigiliste talverehvide kasutamine (kas M+S või naastrehv).